POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Agatę Ambros jest Ośrodek szkolenia psów KURPSIAKI w siedzibą w 07-417  Ostrołęka rejestrze przedsiębiorców pod nr NIP 7582378012 gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo Przedsiębiorców („Administrator”)

1. Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych o Szkolenie.psow.ostroleka@gmail.com
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jedno przetwarzanie ich przez Administratora ww celu:
- udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość korespondencji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych j
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- prowadzenia działań marketingowych i danych osobowych jest prawnie uzasadniona RODO),
- podjęcia czynności w celu zawarcia umowy z przypadku, jeśli jest Pani/Pan kandydatem do zatrudni potencjalnym kontrahentem przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w c
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
- podjęcia czynności przed zawarciem umowy, mających na celu umowy z kontrahentem Kurpsiaki Ośrodek Szkolenia Psów w przypadku, jeśli jest
jego potencjalnym klientem niezbędność ich przetwarzana mających na celu zawarcie umowy z kontrahentem Kurpsiaki Ośrodek Szkolenia Psów
6 ust. 1 lit. b RODO).
- wykonania wiążącej Panią/Pana umowy zawarta ich kontrahenta, w przypadku, jeśli jest Pani/Pana 
Szkolenia Psów lub występuje w imieniu klienta/kontrahenta
Psów. – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych j
przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 l
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Agatę Ambros jest Ośrodek szkolenia w siedzibą w 07-417 Ostrołęka ul. Juliusza Słowackiego 25 pod nr NIP 7582378012, REGON 388124336 prowadzącymi działalność rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo Przedsiębiorców („Administrator”)

1. Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:

ostroleka@gmail.com

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie oznacza wyrażenie zgody przetwarzanie ich przez Administratora ww celu:
udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość i ewidencjonowaniu prowadzonej

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych j

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
prowadzenia działań marketingowych i analitycznych – podstawą prawną
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.

podjęcia czynności w celu zawarcia umowy z Kurpsiaki Ośrodek Szkolenia Psów
jeśli jest Pani/Pan kandydatem do zatrudnienia, potencjalnym klientem

potencjalnym kontrahentem Kurpsiaki Ośrodek Szkolenia Psów. –

danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu zawarcia umowy

podjęcia czynności przed zawarciem umowy, mających na celu skojarzenie
Kurpsiaki Ośrodek Szkolenia Psów w przypadku, jeśli jest
jego potencjalnym klientem – podstawą prawną przetwarzania danych
niezbędność ich przetwarzania przed zawarciem umowy w celu podję
ie umowy z kontrahentem Kurpsiaki Ośrodek Szkolenia Psów

wykonania wiążącej Panią/Pana umowy zawartej z Kurpsiaki Ośrodek Szkolenia Psów. lub
ich kontrahenta, w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem/kontrahentem Kurpsiaki Ośrodek
lub występuje w imieniu klienta/kontrahenta Kurpsiaki Ośrodek Szkolenia
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych j
celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Agatę Ambros jest Ośrodek szkolenia
417 Ostrołęka ul. Juliusza Słowackiego 25, zarejestrowana w
prowadzącymi działalność
rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo Przedsiębiorców („Administrator”)

cześnie oznacza wyrażenie zgody na

i ewidencjonowaniu prowadzonej
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie

podstawą prawną przetwarzania
ny interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f

Kurpsiaki Ośrodek Szkolenia Psów w
enia, potencjalnym klientem lub
podstawą prawną
elu zawarcia umowy

skojarzenie i zawarcie
Kurpsiaki Ośrodek Szkolenia Psów w przypadku, jeśli jest Pan/Pani
awą prawną przetwarzania danych osobowych jest
podjęcia czynności
ie umowy z kontrahentem Kurpsiaki Ośrodek Szkolenia Psów (art.

ej z Kurpsiaki Ośrodek Szkolenia Psów. lub
n klientem/kontrahentem Kurpsiaki Ośrodek
Kurpsiaki Ośrodek Szkolenia
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność

3. Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć nasz personel, podwykonawcy,
oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. u
usługi księgowe, usługi bankowe, usługi doradcze i prawne, usługi
archiwizacji i niszczenia dokumentó
obsługi korespondencji i odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
4. Dane osobowe będą przechowywane prze
wiadomość, a w po tym okresie do czasu rea
sprzeciwu wobec przetwarzania na
następuje w zakresie zawi
wykonywania tejże umowy o
umownych.
- Przysługuje Pani/Panu prawo do:
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetw
wobec przetwarzania, a także
świadomość, że niektóre z wymienionych tu żądań mogą wiązać się z
wykonania umowy lub odpowied
danych osobowych należy zg
momencie sprzeciwu wobec
związanych ze szczególną sytuacją,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
5. Podanie danych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane
poprzez profilowanie.
7. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana dany
nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
8. Dane osobowe są przetwarzane
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietni
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzani
swobodnego przepływu (dalej: RODO
obrona roszczeń .
3. Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć nasz personel, podwykonawcy,
oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia
usługi księgowe, usługi bankowe, usługi doradcze i prawne, usługi
archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi przewozu), w zakresie koniecznym w celu
obsługi korespondencji i odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi

okresie do czasu realizacji interesu Administratora

sprzeciwu wobec przetwarzania na tej podstawie, a w zakresie, w jakim komunikacja
następuje w zakresie zawierania i wykonywania umowy – do czasu zakończenia
wykonywania tejże umowy oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń

Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jednakż
świadomość, że niektóre z wymienionych tu żądań mogą wiązać się z
wykonania umowy lub odpowiedzi na zadane pytanie. Żądania w zakresie przetwarzania
danych osobowych należy zgłaszać na adres administratora. wniesienia w dowolnym
momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
5. Podanie danych jest dobrowolne.
ani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym

7. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu,
nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
8. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a, b i f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu (dalej: RODO) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – ustalenie,
3. Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć nasz personel, podwykonawcy, kontrahenci
sługi IT i wsparcia technicznego,
usługi księgowe, usługi bankowe, usługi doradcze i prawne, usługi pocztowe, usługi
koniecznym w celu

z okres niezbędny do odpowiedzi na
lizacji interesu Administratora lub wniesienia
jakim komunikacja
do czasu zakończenia
ewentualnych roszczeń

ępu do swoich danych osobowych, ich
arzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
prawo do przenoszenia danych, jednakże należy mieć
świadomość, że niektóre z wymienionych tu żądań mogą wiązać się z uniemożliwieniem
zakresie przetwarzania
wniesienia w dowolnym
osobowych z przyczyn

w sposób zautomatyzowany w tym

ch osobowych w pierwotnym celu, dane

1 lit.a, b i f) Rozporządzenia
a 2016 r. w sprawie
em danych osobowych i w sprawie ich
ustalenie, dochodzenie i


OŚRODEK SZKOLENIA PSÓW W OSTROŁĘCE

 

 

O nas

Działamy w Ostrołęce i na jej obrzeżach.

Skontaktuj się aby sprawdzić, czy  jesteśmy najbliższym ośrodkiem szkolenia psów w Twojej okolicy!

Ważne informacje

Kurpsiaki - Ośrodek Szkolenia Psów - Agata Ambros

Telefon: 792 798 859

NIP: 7582378012

REGON: 388124336 

2020-2021 Kurpsiaki™ . Wszystkie prawa zastrzeżone.

Social Media